SK-CZ verze terminologického slovníčku

absorpcia absorpce
aktívna oblasť aktivní oblast
aktívna dĺžka aktivní délka
aktívna protuberancia aktivní protuberance
aktivovanie filamentu aktivizace filamentu
azimutálna zložka rýchlosti azimutální složka rychlosti
   
biela erupcia bílá erupce
biela koróna bílá koróna
   
centrálny dipól centrální dipól
čelná nárazová vlna čelní rázová vlna
   
denná variácia denní variace
diferenciálna rotácia diferenciální rotace
dlhoperiodické variácie dlouhoperiodické změny (variace)
dvojvláknová erupcia dvouvláknová erupce
dutina koronálna dutina koronální (koronální dutina)
   
emisná čiarová koróna emisní čárová koróna (čárová emisní koróna)
erupcia erupce
erupčné jadro erupční jádro (jádro erupce)
erupčné sľučky erupční smyčky
erupčný mechanizmus erupční mechanismus
eruptívna protuberancia eruptivní protuberance
   
fakula fakule
fáza vzplanutia fáze vzplanutí
flokula flokule
fluktuácia fluktuace (změna)
   
gama žiarenie záření gama (gama záření)
geomagnetická búrka geomagnetická bouře
granula granule
granulácia granulace
gravitačné vlny gravitační vlny
gyrosynchrotrónové žiarenie gyrosynchrotronové záření
   
heliomagnetická neutrálna vrstva heliomagnetická neutrální (nulová) vrstva
   
hlavná fáza hlavní fáze
horúce jadro horké jádro
   
chromosférická sieť chromosférická síť
   
impulzívna fáza impulzivní (impulzní) fáze
   
jasné koronálne body jasné koronální body
jedenásťročný cyklus jedenáctiletý cyklus
jednotlivá sľučka jednotlivá smyčka
   
klasifikácia protuberancií klasifikace protuberancí
kmitajúci filament kmitající (oscilující) filament
koronálna diera koronální díra
koronálna kondenzácia koronální kondenzace
koronálne sľučky koronální smyčky (smyčky v koróně)
koronálny dážď koronální déšť
koronálny lúč koronální paprsek
   
lúč tvaru prilbice (prilbicovitý lúč) přilbicovitý (přilbicový) paprsek
lúče polárnej žiary paprsky polární záře
   
magnetická klasifikácia magnetická klasifikace
medzigranulačný priestor intergranulární prostor
mikrovlnné pulzácie mikrovlnné pulsace
mikrovlnné vzplanutia mikrovlnné vzplanutí (vzplanutí mikrovlnného záření)
mohutnosť erupcie mohutnost erupce
motýľovitý diagram motýlkový diagram
   
náhle zmiznutie náhlé zmiznutí
neutrálna línia neutrální (nulová) linie
   
oscilácie umbry oscilace umbry
   
penumbrové vlákna penumbrální vlákna
planetárny index Kp planetární index Kp
poerupčné sľučky poerupční smyčky
pokojná protuberancia klidná protuberance
pokojné Slnko klidné Slunce
pomaly premenná zložka pomalu proměnná složka
počiatočná fáza počáteční fáze
polárna čiapočka polární čepička
polárna koruna polární koruna
polárna žiara polární záře
polárne lúče polární paprsky
predhrev (predohrev) předehřev
prechodná oblasť přechodná oblast
predná škvrna (vedúca) vedoucí skvrna
protónová erupcia protonová erupce
protón-protónový cyklus proton-protonový cyklus
protuberancia, aktívna, aktívnej oblasti, pokojná protuberance, aktivní, aktivní oblasti, klidná
protuberancia, stúpajúca, eruptívna protuberance, stoupající, eruptivní
   
radiačné pásy radiační pásy
rádiové žiarenie pokojného Slnka rádiové záření klidného Slunce
relatívne číslo (škvŕn) relativní číslo (skvrn)
rotácia, diferenciálna rotace, diferenciální
rotácia konvektívnej zóny rotace konvektivní vrstvy (zóny)
rovníkový lúč rovníkový paprsek
röntgenova erupcia rentgenová erupce
   
satelitné škvrny satelitní skvrny
sieť (chromosférická, zosilnená) síť (chromosférická, zjasněná)
skupina slnečných škvŕn skupina sluneční skvrn
slnečná aktivita sluneční aktivita
slnečná erupcia sluneční erupce
slnečná škvrna sluneční skvrna
slnečné neutríno sluneční neutrino
slnečný cyklus sluneční cyklus
slnečný vietor sluneční vítr
sľučky, koronálne smyčky, koronální
suberupcia suberupce
súhrnný erupčný index souhrnný erupční index
sústava sľučkových protuberancií soustava smyčkových protuberancí
svetelný most světelný most
špirálovitá štruktúra spirálovitá struktura
   
teória konvekcie teorie konvekce
   
veľkoškálová cirkulácia velkoškálové proudění (cirkulace)
vlastné pohyby (slnečných škvŕn) vlastní pohyby (sluneční skvrn)
vnútro Slnka sluneční nitro (nitro Slunce)
vybuchujúca granula vybuchující (explodující) granule
vysokorýchlostný prúd (v slnečnom vetre) vysokorychlostní proud (ve slunečním větru)
výtrisk (typ protuberancie) výtrysk (typ protuberance)
vzplanutie vzplanutí
   
zadná škvrna zadní skvrna (chvostová skvrna)
zjasnenie, koronálne zjasnění, koronální
zóna protuberancií, polárna, kráľovská zóna protuberancí, polární, královská
zvieratníkové svetlo zodiakální (zvířetníkové) světlo
   


 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.