CZ-SK verze terminologického slovníčku

absorpce absorpcia
aktivní oblast aktívna oblasť
aktivní délka aktívna dĺžka
aktivní protuberance aktívna protuberancia
aktivizace filamentu aktivovanie filamentu
azimutální složka rychlosti azimutálna zložka rýchlosti
   
bílá erupce biela erupcia
bílá koróna biela koróna
   
centrální dipól centrálny dipól
čelní rázová vlna čelná nárazová vlna
   
denní variace denná variácia
diferenciální rotace diferenciálna rotácia
dlouhoperiodické změny (variace) dlhoperiodické variácie
dvouvláknová erupce dvojvláknová erupcia
dutina koronální (koronální dutina) dutina koronálna
   
emisní čárová koróna (čárová emisní koróna) emisná čiarová koróna
erupce erupcia
erupční jádro (jádro erupce) erupčné jadro
erupční smyčky erupčné sľučky
erupční mechanismus erupčný mechanizmus
eruptivní protuberance eruptívna protuberancia
   
fakule fakula
fáze vzplanutí fáza vzplanutia
flokule flokula
fluktuace (změna) fluktuácia
   
gama záření (záření gama) gama žiarenie
geomagnetická bouře geomagnetická búrka
granule granula
granulace granulácia
gravitační vlny gravitačné vlny
gyrosynchrotronové záření gyrosynchrotrónové žiarenie
   
heliomagnetická neutrální (nulová) vrstva heliomagnetická neutrálna vrstva
   
hlavní fáze hlavná fáza
horké jádro horúce jadro
   
chromosférická síť chromosférická sieť
   
impulzivní (impulzní) fáze impulzívna fáza
   
jasné koronální body jasné koronálne body
jedenáctiletý cyklus jedenásťročný cyklus
jednotlivá smyčka jednotlivá sľučka
   
klasifikace protuberancí klasifikácia protuberancií
klidná protuberance pokojná protuberancia
klidné Slunce pokojné Slnko
kmitající (oscilující) filament kmitajúci filament
koronální díra koronálna diera
koronální kondenzace koronálna kondenzácia
koronální smyčky (smyčky v koróně) koronálne sľučky
koronální déšť koronálny dážď
koronální paprsek koronálny lúč
   
přilbicovitý (přilbicový) paprsek lúč tvaru prilbice (prilbicovitý lúč)
paprsky polární záře lúče polárnej žiary
   
magnetická klasifikace magnetická klasifikácia
mezigranulární (intergranulární) prostor medzigranulačný priestor
mikrovlnné pulsace mikrovlnné pulzácie
mikrovlnné vzplanutí (vzplanutí mikrovlnného záření) mikrovlnné vzplanutia
mohutnost erupce mohutnosť erupcie
motýlkový diagram motýľovitý diagram
   
náhlé zmiznutí náhle zmiznutie
neutrální (nulová) linie neutrálna línia
   
oscilace umbry oscilácie umbry
   
penumbrální vlákna penumbrové vlákna
planetární index Kp planetárny index Kp
poerupční smyčky poerupčné sľučky
pomalu proměnná složka pomaly premenná zložka
počáteční fáze počiatočná fáza
polární čepička polárna čiapočka
polární koruna polárna koruna
polární záře polárna žiara
polární paprsky polárne lúče
předehřev predhrev (predohrev)
přechodná oblast prechodná oblasť
protonová erupce protónová erupcia
proton-protonový cyklus protón-protónový cyklus
protuberance, aktivní, aktivní oblasti, klidná protuberancia, aktívna, aktívnej oblasti, pokojná
protuberance, stoupající, eruptivní protuberancia, stúpajúca, eruptívna
   
radiační pásy radiačné pásy
rádiové záření klidného Slunce rádiové žiarenie pokojného Slnka
relativní číslo (skvrn) relatívne číslo (škvŕn)
rentgenová erupce röntgenova erupcia
rotace, diferenciální rotácia, diferenciálna
rotace konvektivní vrstvy (zóny) rotácia konvektívnej zóny
rovníkový paprsek rovníkový lúč
   
satelitní skvrny satelitné škvrny
síť (chromosférická, zjasněná) sieť (chromosférická, zosilnená)
skupina sluneční skvrn skupina slnečných škvŕn
sluneční aktivita slnečná aktivita
sluneční erupce slnečná erupcia
sluneční skvrna slnečná škvrna
sluneční neutrino slnečné neutríno
sluneční cyklus slnečný cyklus
sluneční vítr slnečný vietor
smyčky, koronální sľučky, koronálne
suberupce suberupcia
souhrnný erupční index súhrnný erupčný index
soustava smyčkových protuberancí sústava sľučkových protuberancií
světelný most svetelný most
spirálovitá struktura špirálovitá štruktúra
   
teorie konvekce teória konvekcie
   
vedoucí skvrna predná škvrna (vedúca)
velkoškálové proudění (cirkulace) veľkoškálová cirkulácia
vlastní pohyby (sluneční skvrn) vlastné pohyby (slnečných škvŕn)
nitro Slunce (sluneční nitro) vnútro Slnka
vybuchující (explodující) granule vybuchujúca granula
vysokorychlostní proud (ve slunečním větru) vysokorýchlostný prúd (v slnečnom vetre)
výtrysk (typ protuberance) výtrisk (typ protuberancie)
vzplanutí vzplanutie
   
zadní skvrna (chvostová skvrna) zadná škvrna
zjasnění, koronální zjasnenie, koronálne
zóna protuberancí, polární, královská zóna protuberancií, polárna, kráľovská
zodiakální (zvířetníkové) světlo zvieratníkové svetlo
   

 

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.