Tradiční sluneční seminář byl úspěšný

Pohled do konfereční místnosti - 23. Sluneční seminář tentokrát v Liptovskom MikulášiTradiční seminář je už po mnoho desítek let zejména místem setkávání slovenských a českých „slunečních“ astronomů, a to jak profesionálních, tak těch z lidových hvězdáren i prostých astronomů amatérů z řad odborné veřejnosti. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se k těmto skupinám účastníků přidali vesměs profesionální astronomové z několika evropských zemí a Kolumbie. Portfolio příspěvků bylo voleno tak, aby si každá ze skupin přišla na své, tedy že byly prezentovány jak vysoce odborné příspěvky řešící různé oblasti moderní sluneční fyziky, záření, spektrografie apod., stejně jako příspěvky z observační sluneční astronomie, časového vývoje sluneční aktivity, ale i připomínky významných osobností nedávné i dřívější historie slunečního výzkumu. Bylo také představeno několik mezinárodních programů a aktivit, do kterých je možné se v případě zájmu také zapojit.

Slavnostní zahájení semináře hlavním organizátorem Dr. Ivanem DorotovičemMezi zajímavé a přínosné patřily mnohé přehledové referáty s aktuálními poznatky v několika oblastech. Určitě můžeme zmínit přehledový referát o magnetickém poli v oblasti klidného Slunce (C. Fischer). Dále zaujal zajímavý přehledový referát o projevech slunečních erupcí v chromosféře = chromosférických erupcích (A. Berlicky) a také velmi pohnutý osud jednoho z nejmodernějších slunečních dalekohledů GREGOR (M. Sobotka).

Na několika referátech byl jasně patrný posun současné sluneční fyziky ke stále detailnější analýze pozorování nejrůznějších projevů sluneční aktivity, zejména analýze družicových dat, která umožňují zatím bezprecedentní časové i prostorové (a spektrální) rozlišení. I sluneční astronomie je dnes mnohem více o důsledném zpracování velkého množství dat, využívání výkonné výpočetní techniky a samozřejmě důkladné fyzikální interpretaci výsledků těchto analýz.

Nejen pro sluneční astronomy byly zajímavé pohledy do problematiky odezvy geomagnetosféry a vyšších vrstev atmosféry na vzruchy (energetické jevy) pocházející ze sluneční aktivity (zejména erupce a výrony koronální hmoty). I z tohoto pohledu seminář potvrdil svou pověst ve smyslu setkávání a výměny informací mezi slunečními fyziky, astronomy a geofyziky či odborníky na kosmické záře a vysoké vrstvy sluneční atmosféry.

Jedním z trendů, které jsou v posledních letech dobře patrné, byl úbytek typicky observačních příspěvků, které by prezentovaly funkční observační programy na hvězdárnách všeho druhu, jejich observační úspěchy, analýzy apod. Svá pozorování a observační aktivity prezentovaly pouze dvě hvězdárny, obě z České republiky. Dále svá pozorování prezentovala Slovenská ústredna hvezdáreň v Hurbanove a astronomické ústavy z obou zemí. To může svědčit buď o postupném zániku těchto aktivit na hvězdárnách, změnách v zaměření či změně priorit nebo nezájmu o prezentaci svých vlastních pozorování, ať už jsou využívána pro odbornou činnost či vzdělávání.

V průběhu 5 dnů zaznělo několik velmi zajímavých příspěvků, které by stály za rozbor a komentář, ale většina z příspěvků bude do konce roku zveřejněna ve sborníku ze semináře, který bude k dispozici i online (odkaz časem zveřejníme). Zveřejněné sborníky ze seminářů najdete na webových stránkách pořadatele. Níže zveřejňujeme také malou fotogalerii snímků z akce.

 

Fotogalerie

Slavnostní přivítání a zahájení 23. Slunečního semináře ředitelem SUH V Hurbanove, Mgr. Mariánom Vidovencom

Slavnostní přivítání a zahájení 23. Slunečního semináře ředitelem SUH V Hurbanove, Mgr. Mariánom Vidovencom.

Přehledový referát o magnetických polích v klidných oblastech sluneční fotosféry přednesla C. Fischer

Přehledový referát o magnetických polích v klidných oblastech sluneční fotosféry přednesla C. Fischer.

Zajímavý referát o souboru softwarových nástrojů pod Phytonem přednesl J. I. Campos Rozo, účastník z Kolumbie.

Přehledový referát s názvem Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu - od štatistiky k fyzike pednesl Dr. Ivan Dorotovič z SUH Hurbanovo

Přehledový referát s názvem Vývoj slnečnej aktivity počas slnečného cyklu - od štatistiky k fyzike pednesl Dr. Ivan Dorotovič z SUH Hurbanovo.

Příspěvek o registraci nabitých částic pomocí spektrofotometru na palubě meziplanetární mise Interhelio-Probe přednesl O. V. Dudnik z Ukrajiny

Příspěvek o registraci nabitých částic pomocí spektrofotometru na palubě meziplanetární mise Interhelio-Probe přednesl O. V. Dudnik z Ukrajiny.

Přehled o chromosférických erupcích přednesl A. Berlicki z Polska

Přehled o chromosférických erupcích přednesl A. Berlicki z Polska.

Pohled do konferenčního sálu

Pohled do konferenčního sálu.

Dr. Pavel Kotrč z AsÚ v Ondřejově seznámil účastníky s prvními výsledky měření optického kontinua ve slunečních erupcích

Dr. Pavel Kotrč z AsÚ v Ondřejově seznámil účastníky s prvními výsledky měření optického kontinua ve slunečních erupcích.

Se studiem klidné protuberance pozorované ve spektrální čáře HeI D3 pomocí dalekohledu THEMIS seznámil Dr. Július Koza z AsÚ SAV

Se studiem klidné protuberance pozorované ve spektrální čáře HeI D3 pomocí dalekohledu THEMIS seznámil Dr. Július Koza z AsÚ SAV.

O efektech nerovnovážné ionizace elektronovými svazky na EUV spektra přednesla přípsěvek E. Dzifčáková

O efektech nerovnovážné ionizace elektronovými svazky na EUV spektra přednesla přípsěvek E. Dzifčáková.

Dr. J. Laštovička z ÚFA AV ČR seznámil účastníky ve svém přehledové referátu s mezinárodním projektem SCOSTEP – VarSITI

Dr. J. Laštovička z ÚFA AV ČR seznámil účastníky ve svém přehledové referátu s mezinárodním projektem SCOSTEP – VarSITI.

Zajímavý příspěvek o modelování magnetických bouřek vyvolaných CME a CIR představil M. Revallo

Zajímavý příspěvek o modelování magnetických bouřek vyvolaných CME a CIR představil M. Revallo.

Náš kolega J. Srba představil aktivity Hvězdárny Valašské Meziříčí ohledně rekonstrukce protuberančního koronografu pro CCD zobrazování s vysokým prostorovým a časovým rozlišením

Náš kolega J. Srba představil aktivity Hvězdárny Valašské Meziříčí ohledně rekonstrukce protuberančního koronografu pro CCD zobrazování s vysokým prostorovým a časovým rozlišením.

Společnou práci valašskomeziříčských astronomů a jejich mladého externího spolupracovníka J. Bulka představil L. Lenža v příspěvku Solar Observation Data Manager – softwarové nástroje pozorovatele Slunce

Společnou práci valašskomeziříčských astronomů a jejich mladého externího spolupracovníka J. Bulka představil L. Lenža v příspěvku Solar Observation Data Manager – softwarové nástroje pozorovatele Slunce.

Slavností zahájení společenského večera Dr. I. Dorotovičem. Společenský večer byl příležitostí k řadě neformálních diskusí.

Slavností zahájení společenského večera Dr. I. Dorotovičem. Společenský večer byl příležitostí k řadě neformálních diskusí.

Dr. Eva Marková pozdravila účastníky společenského večera jako předsedkyně sluneční sekce ČAS

Dr. Eva Marková pozdravila účastníky společenského večera jako předsedkyně sluneční sekce ČAS.

Ředitel AsÚ SAV v Tatranské Lomnici rovněž pozdravil účastníky této akce a glosoval vývoj této akce za poslední dvě desítky let

Ředitel AsÚ SAV v Tatranské Lomnici rovněž pozdravil účastníky této akce a glosoval vývoj této akce za poslední dvě desítky let.

Za ÚFA AV ČR a geofyzikální část účastníků uvítal všechny kolegyně a kolegy také Dr. J. Laštovička

Za ÚFA AV ČR a geofyzikální část účastníků uvítal všechny kolegyně a kolegy také Dr. J. Laštovička.

Za zastřešující organizaci SUH Hurbanovo pozdravil účastníky společenského večera jeho ředitel Mgr. Marián Vidovenec

Za zastřešující organizaci SUH Hurbanovo pozdravil účastníky společenského večera jeho ředitel Mgr. Marián Vidovenec.

 V průběhu večera se vytvořila řada diskusních skupin a skupinek, které diskutovaly nejen o aktuálních problémech sluneční fyziky...

 V průběhu večera se vytvořila řada diskusních skupin a skupinek, které diskutovaly nejen o aktuálních problémech sluneční fyziky...

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Pozorování Slunce 2016

21.01.17

Už tradičně vám předkládáme další roční souhrn o pozorování projevů sluneční aktivity na Hvězdárně Valašské Meziříčí. V roce 2016 byl velmi znatelný pokles aktivity, ale i přesto bylo co pozorovat: tranzit Merkuru přes sluneční disk, eruptivní protuberance, erupce, zajímavé skupiny slunečních skvrn. Nabízíme vám ohlédnutí za rokem 2016 včetně galerie těch nejvydařejnějších snímků i animací zajímavých projevů sluneční aktivity.

Pozorování sluneční aktivity - srpen a září 2016

04.10.16

V měsících srpen a září se výrazně zvýšil počet aktivních oblastí, ale na četnosti a mohutnosti erupcí se to příliš neprojevilo. V srpnu se nám podařilo napozorovat tři eruptivní protuberance, kterým předcházely erupce v aktivních oblastech NOAA 12572 a 12573. V polovině září byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce budovy odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, což znamená pozastavení veškeré observační činnosti až do konce roku 2016.

Pozorování sluneční aktivity - červen a červenec 2016

03.10.16

Letní pozorovací sezóna se vyznačuje větším počtem jasných dnů s dobrými pozorovacími podmínkami. I s klesající sluneční aktivitou se nám proto v těchto dvou měsících podařilo napozorovat řadu zajímavých jevů. V červnu jsme pozorovali 13 dnů (5 aktivních oblastí) a v červenci 21 dnů (8 aktivních oblastí). Podařilo se nám však napozorovat pouze 3 sluneční erupce, jelikož většina erupcí se odehrávala v době, kdy bylo u nás Slunce pod obzorem nebo nám nepřálo počasí.